1560412405 เข้าชม : 209 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ด้วย ห้องสมดประชาชนอำเภอวังยาง ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกให้บริการประชาชน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ในวันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ  ศาลาประชาคมบ้านหนองแคน ตำบลยอดชาด  อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม