1560404666 เข้าชม : 107 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๒o กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังยาง ได้รับหมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม ให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยางได้นำห้องสมุดเคลื่อนที่ออกให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพ 78  ตำบลโคกสี  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม