1560402817 เข้าชม : 134 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ด้วยห้องสมุ้ดประชาชนอำเภอวังยาง  ได้รับมอบหมายจาก นายประชาคม  ภูแล่นคู่ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังยาง จัดกิจกรรม"วันรักการอ่าน" ในวันที่ ๒  เมษายน ๒๕๖๒  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน